G-ABLE ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 175 ล้านหุ้น พร้อมจดทะเบียนใน SET เตรียมต่อยอดธุรกิจ Tech Enabler และ Digital Transformation แบบครบมิติ

บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 175 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จีเอเบิลเป็นผู้นำด้าน “Tech Enabler” ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ การให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล อย่างครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบูรณาการและนำเสนอโซลูชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ จีเอเบิลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าในการทรานส์ฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

กลุ่มจีเอเบิลมีบริการหลัก 3 ด้านดังนี้

1) ธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise Solution and Services) ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริการบำรุงรักษาและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็น 5 กลุ่มโซลูชั่น ได้แก่ โซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ โซลูชั่นด้านระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ โซลูชั่นด้านระบบจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ โซลูชั่นด้านธุรกิจดิจิทัล และโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

2) กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added Distribution) ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านบริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด (First logic) ซึ่งเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ จาก Oracle และ Veritas ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานในระดับองค์กรซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลกมาแล้วอย่างยาวนาน

3) กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Software Platform) ซึ่งเกิดจากการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่จนเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม (Software Platform) โดยปัจจุบัน มีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของและพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าจำนวน 3 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 1. แพลตฟอร์มด้านการตลาดดิจิทัล (Marketing Technology) แบบครบวงจร 2. แพลตฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล Big Data 3. แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการพื้นที่เช่า

บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างครบวงจร ในการสนับสนุนลูกค้าให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตในยุคที่เทคโนโลยีมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าขนาดใหญ่ของประเทศและหลากหลายอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจโดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ได้แก่

1) รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ และการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้

2) ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

3) รองรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

“จุดแข็งที่ทำให้จีเอเบิลในฐานะ Tech Enabler ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจรมานานกว่า 33 ปี นั่นคือประสบการณ์กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ทำให้มีความเข้าใจในภาคธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร รวมถึงความสามารถ ในการส่งมอบโซลูชั่นที่ใช้งานได้ง่ายและแก้ปัญหาได้จริง โดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในโลกของธุรกิจและเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมในยุคของ Digital Disruption” ดร. ชัยยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์